Organisatie

De NMo werkt volgens de volgende vier strategische hoofdlijnen:  

Verwerving en beheer van monumenten

Overheden zien het beheer van monumenten niet langer tot hun kerntaak. De NMo is het logische aanspreekpunt voor het afstoten van pakketten van monumenten door overheden. De NMo staat immers midden in het professionele monumentenveld en zit dicht op het publiek. De NMo vormt zo een voor de hand liggend alternatief dat aanslaat in deze tijd waar naast afslanking bij de overheid, ook grote belangstelling voor monumentenbehoud bestaat bij het publiek.

Het beheer en de exploitatie van de monumenten is de verantwoordelijkheid van het uitvoeringsorgaan van de NMo, de Stichting Monumenten Bezit (SMB)  

Vertegenwoordiging

De NMo ontwikkelt zich als een vertegenwoordigend orgaan van haar leden. Zij brengt gedeelde inhoudelijke belangen onder de aandacht en zoekt samenwerking waar dat ten goede komt van de monumentensector als geheel. Tevens zet de NMo zich in voor het vergroten van de zichtbaarheid van ontwikkelingen op het gebied van het beheer en behoud van monumenten.  

Dienstverlening

De NMo ontwikkelt zonder winstoogmerk diensten, zoals cursussen, taxaties, inspecties en second opinions ten behoeve van de gehele sector. Eveneens levert de NMo advies op het gebied van herbestemming en planning, uitvoering van restauratiewerkzaamheden en juridische zaken. De NMo gebruikt hierbij zoveel mogelijk de expertise van de leden en verankert geleidelijk specifieke expertise in de eigen organisatie. Dit geschiedt uitdrukkelijk zonder winstoogmerk, zoals is vastgelegd in de statuten. 

Fondsverwerving en vermogensbeheer

De NMo voert professioneel vermogensbeheer over het verworven vermogen. Tevens richt de NMo zich op fondsen, sponsoring en filantropie om zo aanvullende inkomsten te verkrijgen, veelal voor projecten of individuele objecten. Ook schenkingen en nalatenschappen worden door de NMo beheerd en duurzaam aangewend voor monumentenbehoud.  

Directie & Bestuur

Directie NMo

 • Robert Quarles van Ufford, directeur van de NMo

medewerkers NMo

 • Charlotte van Emstede, projectleider kennis en training

 • Kim Heuvelmans, consulent Nationaal Monumenten Portaal

 • Erika de Kruijff, secretariaat

 • Erik Luijendijk, manager strategie en ontwikkeling

 • Thijs van Roon, adviseur beeld en educatie

 • Arne Tiemersma, medewerker Nationaal Monumenten Portaal

 • Mike Verhoeven, relatiebeheerder Nationaal Monumenten Portaal

Bestuur NMo

 • Anton Valk, voorzitter (onafhankelijk)
  voormalig directeur Abellio, lid Raad van Toezicht Het Scheepvaartmuseum

 • Johan Blom, Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV
  directeur

 • Carlo Huijts, Vereniging Hendrick de Keyser
  directeur

 • Kees Lever, Staatsbosbeheer
  divisiedirecteur

 • Sylvia Pijnenborg, BOEi
  adjunct-directeur

 • Peter van den Tweel, Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen
  directeur

 • Marc van den Tweel, Natuurmonumenten
  directeur