Kennisbijeenkomst 5: Erfgoed Telt: Toekomstbestendig erfgoedbeleid

D: Donderdag 23 november 2017
T: 15.00 – 17.30 uur
L: NMo, OLV Ter Eem klooster
Daam Fockemalaan 22, Amersfoort

Lezingen en interactieve paneldiscussie door:

Jan de Jong en Robert Berkovits
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Jan van de Voorde
Van de Voorde Monumentenadvies

Henk Jansen
Federatie Grote Monumentengemeenten

Charlotte van Emstede, dagvoorzitter
Onderzoeker

De zorg om het cultureel erfgoed vormt een dynamisch en breed werkveld. Onder invloed van diverse maatschappelijke, politieke en wetenschappelijke ontwikkelingen is het domein in de afgelopen twintig jaar sterk veranderd. Wet- en regelgeving is gebundeld en vereenvoudigd, en er is meer ruimte voor participatie van monumenteneigenaren en burgers. Om het erfgoedbeleid toekomstbestendig te houden en midden in de samenleving te laten blijven staan, trekken overheid en diverse partijen uit het erfgoedveld samen op om tot de nieuwe nota Erfgoed Telt te komen. Een combinatie van onderzoeken en interactieve bijeenkomsten heeft geleid tot het resultaat tot nu toe. In dit kader is onder andere door de Vakgroep Restauratie en de Vereniging Architecten in de Restauratie (VAWR) een onderzoek verricht naar de huidige stand van zaken van het monumentenstelsel als basis voor een langetermijnvisie op het vakmanschap in de restauratiesector.

De vier sprekers zijn allen nauw betrokken bij het projectplan Erfgoed Telt. Zij hebben deelgenomen aan de diverse, vernieuwende open discussiebijeenkomsten die door de projectgroep Erfgoed Telt zijn georganiseerd. Deze ervaringen en input zullen zij tijdens de kennisbijeenkomst met ons delen. Aan de hand van hun inleidingen gaan we met u tijdens de plenaire discussie vervolgens in op vragen als ‘Op welke veranderingen moeten wij ons als erfgoedorganisaties en -professionals voorbereiden?’, ‘Welke ontwikkelingen en thema’s spelen hierbij een belangrijke rol?’ en ‘Hoe wordt hier handen en voeten aan gegeven in het nieuwe beleid?’

Programma
14.30    Ontvangst
15.00    Welkom door Robert Quarles van Ufford, directeur Nationale Monumentenorganisatie
15.10    Introductie door dagvoorzitter Charlotte van Emstede
15.15    Jan de Jong, Ministerie van OCW, en Robert Berkovits, RCE
15.45    Jan van de Voorde, Van de Voorde Monumentenadvies
16.15    Intermezzo
16.30    Henk Jansen, Federatie Grote Monumentengemeenten
17.00    Interactieve paneldiscussie
17.30    Borrel

Aanmelden
Graag verzoeken wij u om een email te sturen aan: info@nationalemonumentenorganisatie.nl

Nationale Monumentenorganisatie
Monumenten efficiënt behouden en beheren door kennis en expertise in het Nederlandse monumentenveld te verenigen en op grote schaal monumenten te verwerven. Dat is het uitgangspunt van de NMo. In een versnipperde Nederlandse monumentenwereld is een behoefte aan zowel een onderkomen voor monumenten die buiten de scope van de bestaande monumentenorganisaties vallen als een centrale plek waar kennis wordt geborgd, gedeeld en ontwikkeld. Vanuit deze laatste behoefte organiseert NMo een vast aantal kennisbijeenkomsten per jaar.

Volgende bijeenkomst:
Virtual reality & Serious gaming: Het profijt voor monumenten
D: Donderdag 1 februari 2018
T: 13.00 – 17.00 uur
L: Blokhuispoort, Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018