Lancering Nationaal Monumenten Portaal

De Nationale Monumentenorganisatie (NMo) lanceert op 6 december aanstaande het Nationaal Monumenten Portaal (NMP).

De Nationale Monumentenorganisatie stelt Nederlandse monumenten en hun verhalen veilig voor generaties na ons. De NMo doet dit door:

 • monumenten een veilige haven te bieden en efficiënt te behouden;

 • kennis en ervaring over monumenten te delen;

 • samenwerking tussen monumentenorganisaties te bevorderen;

 • monumenten ook digitaal toegankelijk te maken voor het publiek;

 • met zorgvuldig vermogensbeheer de veilige haven voor monumenten ook in de toekomst te kunnen blijven bieden.

Met het Nationaal Monumenten Portaal (NMP) zet de NMo in op het digitaal toegankelijk maken van monumenten voor het publiek. Het NMP brengt monumentenaanbod en -vraag samen op 1 plek. Het NMP wordt daarmee de monumentenmarktplaats van Nederland. Het is de plek waar iedereen, altijd terecht kan voor het vinden van:

 • monumenten die te koop of te huur zijn,

 • overnachtingslocaties in monumenten,

 • evenementenlocaties in monumenten,

 • activiteiten in en om monumenten,

 • en praktische tips voor eigenaren.

Het NMP faciliteert een laagdrempelige entree voor het publiek in de wereld van de Nederlandse monumenten.

Het Nationaal Monumenten Portaal is een initiatief van de Nationale Monumentenorganisatie en is mede mogelijk gemaakt door: Donatus Verzekeringen, Van Lanschot, We Have A Plan en Van Draeckeburgh Subsidies & Financieringen.

Klik hier voor het volledige persbericht.

Overdracht Oostkerk aan Nationale Monumentenorganisatie

Op zaterdag 24 november 2018 is de officiële overdracht van de Oostkerk van de Protestantse Gemeente Middelburg (PGM) aan de beheerstichting van de Nationale Monumentenorganisatie.

Voor de instandhouding en toekomstige  restauratie van de Oostkerk is 2 miljoen euro beschikbaar gesteld door de provincie Zeeland, gemeente Middelburg, Stichting Monumenten Bezit en de PGM. De betrokkenheid van genoemde partijen is groot gezien hun bijdrage aan de instandhouding van het top 100 monument. De betrokkenheid van de gemeente Middelburg ging een stap verder. De gemeente heeft zich actief ingezet om ook de exploitatie van de Oostkerk mogelijk te maken.

Het behouden van waardevol cultureel erfgoed voor toekomstige generaties is de kerndoelstelling van de Nationale Monumentenorganisatie, een landelijke organisatie waarin een aantal grotere Nederlandse monumentenorganisaties zich sedert 2014 heeft verenigd. De aan de vereniging NMo verbonden Stichting Monumentenbezit heeft inmiddels een dertigtal bijzondere rijksmonumenten en ensembles in bezit. Het gaat er daarbij om monumenten die cultuur-historisch of architectonisch van nationale of regionale betekenis zijn te behouden met een passende functie. Zo’n monument is bij uitstek de Oostkerk die op beide gronden kwalificeert.

Het is de bedoeling van de Oostkerk een cultureel activiteitencentrum te maken. Zo is er op de dag van de overdracht een concert van de Nederlandse Bachvereniging. Deze vereniging voert het werk van Johan Sebastian Bach uit met originele instrumenten. De exploitant van de Oostkerk vindt een goede relatie met de buurt belangrijk, daarom krijgen zij ene streepje voor bij de verkoop van kaarten voor het concert.

Gedeputeerde De Bat, wethouder Aalberts, R. van der Kluit (PGM), en directeur NMO: R.J. Quarles van Ufford zullen een toespraak houden over verleden, heden en toekomstig gebruik van de Oostkerk.

Aansluitend is  er ’s avonds een concert voor iedereen in Middelburg van de Bach Verenging.

NMo NU Bijeenkomst Duurzaam energiebeheer en monumenten

Duurzaam energiebeheer en monumenten: over principes, do’s and dont’s en praktische oplossingen

D: Donderdag 29 november 2018
T: 15.00 – 18.00 uur
L: NMo, OLV Ter Eem klooster
Daam Fockemalaan 22, Amersfoort

Lezingen en interactieve paneldiscussie door:

Evert Jan Nusselder
Restauratie-architect en Adviseur monumentenzorg bij Bureau Monumentenzorg

Kees van der Linden
Adviseur bouwfysica en binnenmilieu bij AaCee Bouwen en Milieu

Dick van ’t Slot
Adviseur energie en installaties bij DWA

Charlotte van Emstede, Dagvoorzitter
Onderzoeker-eigenaar Charlotte van Emstede Onderzoeksstudio voor Gebouwd Erfgoed

De Nederlandse regering wil dat in 2050 alle energie duurzaam wordt opgewekt en de CO2 uitstoot is gereduceerd tot nul. Deze ambitieuze doelstelling heeft tot gevolg dat alle Nederlandse huishoudens tegen die tijd energieneutraal moeten zijn. Dit geldt voor nieuwbouw en bestaande bouw, en dus ook voor monumenten. Maar hoe kunnen we dat deel van het gehele Nederlandse bouwbestand verduurzamen én hun monumentale waarde behouden? Het idee leeft dat duurzaamheid en monumentwaarde moeilijk samengaan.

De NMo NU bijeenkomst ‘Duurzaam energiebeheer en monumenten’ zal een echte praktijkmiddag worden. De drie sprekers laten zien dat het verduurzamen van monumenten weliswaar uitdagend is, maar niet onmogelijk en dat het ook onverwachte kansen biedt. Het doel is om de deelnemers aan deze bijeenkomst te inspireren en praktijktips mee te geven. Daarom vragen we u om bij uw aanmelding voor deze middag ook indien gewenst meteen één praktische duurzaamheidsvraag in te sturen. Tijdens de discussie zal die plenair worden behandeld en gaat u meteen naar huis met een mini-advies van deze experts!


Programma

14.30 Inloop met koffie en thee

15.00 Welkom door Robert Quarles van Ufford,directeur Nationale Monumentenorganisatie

Introductie door dagvoorzitter Charlotte van Emstede

15.15 Energiebesparing bij monumenten
Evert Jan Nusselder, Bureau Monumentenzorg

15.45 Warmte en vocht: hoe werkt dat eigenlijk?
Kees van der Linden, AaCee Bouwen en Milieu

16.15 Intermezzo

16.30 Praktische (on)mogelijkheden van duurzame technieken
Dick van ’t Slot, DWA

17.00 Discussie en behandeling van úw vragen

17.30 Borrel

Aanmelden en insturen van vragen
Vermeld bij uw aanmelding desgewenst ook één praktische duurzaamheidsvraag of -kwestie waarmee u of uw organisatie worstelt en die u graag beantwoord hoort tijdens deze middag. Graag verzoeken wij u om een e-mail te sturen aan: info@nationalemonumentenorganisatie.nl

Nationale Monumentenorganisatie
Monumenten efficiënt behouden en beheren door kennis en expertise in het Nederlandse monumentenveld te verenigen en op grote schaal monumenten te verwerven. Dat is het uitgangspunt van de NMo. In een versnipperde Nederlandse monumentenwereld is een behoefte aan zowel een onderkomen voor monumenten die buiten de scope van de bestaande monumentenorganisaties vallen als een centrale plek waar kennis wordt geborgd, gedeeld en ontwikkeld. Vanuit deze laatste behoefte organiseert NMo een vast aantal kennisbijeenkomsten per jaar.

Volgende bijeenkomsten:

Noteert u alvast de data voor de NMo NU bijeenkomsten in 2019:

Donderdag 7 februari 2019
Donderdag 6 juni 2019
Donderdag 5 september 2019
Donderdag 21 november 2019

Verslag en presentaties themabijeenkomst 'Bemalen en monumenten - voorkomen van schade' - 27 september jl.

Door Theo van Oeffelt, communicatieadviseur SIKB

‘Ja’, zegt oud-hoogleraar Ondergronds Bouwen Johan Bosch, ‘als monumenteneigenaar moet je ongerust zijn wanneer er in de omgeving wordt bemalen’. En nee, voegt hij er gelijk aan toe, ‘je hoeft je minder zorgen te maken als alle partijen voldoende kennis hebben van de effecten op en het incasseringsvermogen van de fundering van het monument. Maar de praktijk leert dat maar weinig eigenaren een goed beeld hebben van de fundering van hun monument. En wat doe je dan als bemaler?’

Hij leidde donderdag 27 september 2018 de kennisbijeenkomst ‘Bemalen en monumenten – voorkomen van schade’ in. Dit initiatief van de Nationale Monumentenorganisatie NMO, stichting ERM en SIKB bracht twee werelden bijeen; die van de cultureel erfgoedsector en die van de bemalers.

Beste monitoringsapparatuur

Johan Bosch was als projectleider betrokken bij de aanleg van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam. Zijn kennis als oud-hoogleraar aan de TU Delft en zijn ervaringen in Amsterdam zorgden voor een gloedvol en zeer informatief betoog over de risico’s van bemalen in een monumentale omgeving. Zelfs met de beste monitoringsapparatuur ter wereld ging het toch bijna mis bij het Centraal Station: de door trage zetting ontstane scheuren werden niet direct opgemerkt. De tot veel commotie leidende schade aan de zogenoemde Wevershuisjes aan de Vijzelgracht waren overigens niet door bemalen ontstaan, maar door lekkage in de bouwput, vertelde hij. Bosch benadrukte het belang van kennis over de bodemgesteldheid en de kwaliteit van de fundering, en het delen van die kennis met alle betrokkenen. ‘Bovengronds weten eigenaren doorgaans heel veel van hun monument, maar van de ondergrondse situatie nauwelijks iets’. Hij gaf ook mee dat zettingen niet zijn te voorkomen, maar wel zijn te beperken. Het is daarbij belangrijk dat de zettingen beperkt en vooral gelijkmatig zijn, zodat bijvoorbeeld de achtergevel in dezelfde mate zakt als de voorgevel.

Johan Bosch: ‘Je hoeft je minder zorgen te maken als alle partijen voldoende kennis hebben van de effecten op en het incasseringsvermogen van de fundering van het monument’

Klik hier voor de presentaties

Oostkerk Middelburg

Belangrijke ontwikkelingen zijn er te melden rond de toekomst van de Oostkerk. De Oostkerk kan hopelijk nog dit najaar aan de Nationale Monumentenorganisatie (NMo)  en de daaraan verbonden Stichting Monumentenbezit (SMB) worden overgedragen. Om dat te kunnen doen moet er een instandhoudingsfonds komen waarin 2 miljoen euro wordt gestort. Aan dit fonds  dat dient voor de duurzame instandhouding van de Oostkerk dragen de gemeente Middelburg en de PGM ieder 5 ton bij. NMo en SMB hebben besloten 5 ton ‘voor te financieren’ en Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor het provinciale aandeel in dit fonds (eveneens 5 ton) dat voor 2019/2020 stond gereserveerd, naar voren te halen naar 2018. Afhankelijk van de besluitvorming in de Staten op 21 september a.s. lijkt het er dus op dat op deze manier  in oktober de kerk kan worden overgedragen, waarmee langjarig het behoud van de Oostkerk is veiliggesteld. Het iconische monument krijgt bij de NMo een culturele herbestemming die naar verwachting veel bezoekers uit Zeeland en daarbuiten zal trekken.

Uitnodiging NMo NU 27 september

Wateroverlast en monumenten: voorkomen van schade

en overlast bij bemalingen

 

D: Donderdag 27 september 2018

T: 12.00 – 17.15 uur

L: De Bazel Amsterdam, Vijzelstraat 32, 1017 HL,  Amsterdam

 

Lezingen en interactieve paneldiscussie door:

Charlotte van Emstede, Dagvoorzitter
Onderzoeker-eigenaar Charlotte van Emstede Onderzoeksstudio voor Gebouwd Erfgoed

Johan Bosch
Oud-hoogleraar Ondergronds Bouwen, TU Delft

Sonja Kooiman
Programmasecretaris water, SIKB/Platform Bronbemalen
Roel Bruijn
Adviseur water, Wareco Ingenieurs

Dennis Spaen
Senior adviseur relaties/Risk Consultant, Donatus verzekeringen
Eric van Grieken
Senior relatiebeheerder, Donatus verzekeringen

Robin Lomulder
Hydrologisch adviseur, Fugro
André de Prouw
Senior adviseur, Constructiebureau De Prouw

 

In een stedelijke omgeving wordt voortdurend gebouwd en veranderd. Soms in de directe omgeving van monumenten. In veel gevallen is een tijdelijke bemaling onderdeel van de bouwplannen. Zettingen door bemalen kunnen desastreus zijn voor kwetsbare bebouwing zoals monumenten. Het doel is helder: het beschermen van monumenten tegen schade door zettingen en andere effecten van bemalen. De vraag is: hoe voorkomen we problemen?

Hoe bereid ik een monument voor op een bemaling in de buurt? En: hoe houd ik rekening met dergelijke kwetsbare bebouwing bij het voorbereiden, uitvoeren en monitoren van een bemaling? Wie levert de juiste informatie op het juiste moment?

 

 Programma

12.00   Ontvangst met inlooplunch
12.45   Welkom / introductie door dagvoorzitter Charlotte van Emstede
13.00   Bemalen, monumenten en de Noord-Zuid-lijn: Johan Bosch
             (oud-hoogleraar Ondergronds Bouwen, TU Delft)
13.45   Subsessies ronde 1 (zie hieronder)
14.30   Koffie/thee pauze
15.00   Subsessies ronde 2 (zie hieronder)
15.55   Reflectie op de dag en vooruitblik naar komende bijeenkomsten
16.15    Rondleiding door de Bazel

Subsessies: in beide rondes keuze uit:
(n.b. u kunt dus twee van onderstaande drie sessies volgen)

Sessie A – Bemalen: een vak apart

Tussen voorbereiding en realisatie van de bemaling zit vaak een lange tijd, waardoor zaken lang niet altijd voldoende afgestemd zijn. Hoe helpt SIKB hierbij? Wie zorgt dat de juiste informatie over monumenten in de omgeving beschikbaar is op het juiste moment? Hoe schat je de risico’s in, vooraf en tijdens het werk?

Voorzitter: Erik Luijendijk (manager strategie en ontwikkeling, NMo)
Sprekers: Sonja Kooiman (programmasecretaris water, SIKB/Platform Bronbemalen), Roel Bruijn (adviseur water, Wareco Ingenieurs)

Sessie B – Help, een bemaling in de buurt van mijn monument!

Monumenten zijn te verzekeren tegen funderingsschade en zakkingen als gevolg van bemalingen. Hoe kijkt een verzekeraar naar de risico’s? Hoe voorkom je deze of dek je je ertegen in? Hoe werkt hulp als het toch mis is gegaan? Wie is aansprakelijk in de praktijk?

Voorzitter: Charlotte van Emstede (dagvoorzitter, NMo NU)
Sprekers: Dennis Spaen (senior adviseur relaties/risk consultant, Donatus verzekeringen), Eric van Grieken (senior relatiebeheerder, Donatus verzekeringen)

Sessie C – Praktijkervaringen met de combi bemalen en monumenten

Voorbeelden uit de praktijk. Waar ging het (bijna) mis en wat leren we daarvan? Waar ging het goed en hoe doen we dat in het vervolg ook? Van de bibliotheek in Keulen tot de recente aanleg van Leidsche Rijn Centrum in Utrecht. Welke technieken worden toegepast om schade te voorkomen?

Voorzitter: Walter de Koning (directeur, stichting ERM)
Sprekers: Robin Lomulder (hydrologisch adviseur, Fugro), André de Prouw (senior adviseur, Constructiebureau De Prouw)

Aanmelden
Dat kan door hier te klikken en het aanmeldingsformulier in te vullen.

Nationale Monumentenorganisatie
Monumenten efficiënt behouden en beheren door kennis en expertise in het Nederlandse monumentenveld te verenigen en op grote schaal monumenten te verwerven. Dat is het uitgangspunt van de NMo. In een versnipperde Nederlandse monumentenwereld is een behoefte aan zowel een onderkomen voor monumenten die buiten de scope van de bestaande monumentenorganisaties vallen als een centrale plek waar kennis wordt geborgd, gedeeld en ontwikkeld. Vanuit deze laatste behoefte organiseert NMo een vast aantal kennisbijeenkomsten per jaar.

Volgende bijeenkomsten:

Noteert u alvast de datum voor de volgende NMo NU bijeenkomst in 2018:

Donderdag 29 november
Duurzaam energiebeheer en monumenten: nieuwe inzichten en slimme oplossingen

 

NMo NU: Verrassend rood in het groen

 

Op donderdag 7 juni organiseerde de NMo de zevende NMo NU bijeenkomst. Deze keer waren we te gast bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, en daarmee meteen ook in huis van NMo lidorganisatie Staatsbosbeheer. Het doel van de middag was om via inspirerende voorbeelden te laten zien tot welke bijzondere resultaten de sprekers zijn gekomen in het in samenhang ontwikkelen van rood en groen erfgoed.

Els van der Laan, directeur van Bureau No.ordpeil en promovenda aan de TU Delft, trapte de middag af met een presentatie over de Noordelijke Lustwarande.  Als programmaleider van de gelijknamige stichting streeft Els ernaar om de identiteit van dit transnationale gebied te versterken. Het historisch landschap vormt de connectie tussen de vele buitenplaatsen die de Noordelijke Lustwarande vormen. Daartoe rekent Van der Laan ook de historische steden en dorpen in de noordelijke regio. Els liet zien hoe er, wanneer je op die manier naar het landschap en het daarin gelegen rood kijkt, er een regionaal erfgoedensemble valt te ontwaren.

Tweede spreker van de middag was John Smits, Programmamanager Monumenten bij
Staatsbosbeheer. John nam het publiek mee naar de buitenplaats Elswout, én naar haar geheim. Elswout was in de periode 1633-1970 in bezit van verschillende Amsterdamse kooplieden. En in die periode, liet John zien, werd het landgoed in zeven bouwfasen geleidelijk uitgebreid en door elke nieuwe bewoner heringericht. Het merendeel van de gebouwen stond leeg, voor bezoekers was er geen horecavoorziening, de zeer zeldzame modelboerderij was in zeer vervallen staat, de koetshuizen waren geheel ontmanteld, toegang tot het landgoed voor verkeer was moeilijk en een deel van de buitenplaats, Duinlusthoek, was erg verpauperd. Smits liet zien hoe Staatbosbeheer de verschillende knelpunten aanpakt vanuit de gedachte om de historische identiteit van Elswout te versterken. John sloot zijn presentatie af met het geheim van Elswout: de machtige weduwe Johanna Borski. Zij investeerde in visionaire projecten, was de rijkste weduwe van Nederland en redde met haar vermogen het Koninkrijk der Nederlanden in 1834 van een financiële ondergang. 

 

nmo-nu7-promo2.jpg
nmo-nu7-promo.jpg

De derde lezing van de dag werd gegeven door Edmond Staal van Stichting Limburgs Landschap. Hij vertelde hoe hij en zijn collega’s erin zijn geslaagd om een vervallen sluis aan de rand van Nationaal Park De Maasduinen van no-go area te veranderen in een succesvol bezoekerscentrum. Stichting Limburgs Landschap kwam met het idee om de in onbruik geraakte sluis te gebruiken als verbindende schakel tussen het drukke deel van het park met recreatieve voorzieningen en het verstilde deel dat een hoge natuurwaarde vertegenwoordigd. De Bosbrasserie is inmiddels zo succesvol, dat er bijna een dilemma ontstaat: in een natuurgebied kan men immers moeilijk uitbreiden. In die zin biedt het bestaande pomphuis een uitweg. Het wordt nu gebruikt als educatieve werkplaats en verhuurbare vergaderruimte. Een bijzonder project, waarin nieuwbouw ín het waterbouwkundig erfgoed ervoor heeft gezorgd dat bezoekers het landschap én de sluis op een bijzondere manier kunnen beleven. 

Wineke Allersma van Natuurmonumenten sloot het inhoudelijke deel van NMo NU af met haar lezing over het herstel van het Waterloopbos. Rijksmonument Waterloopbos is een historisch openluchtlaboratorium voor waterloopkundig onderzoek. Het Waterloopbos dateert uit de jaren 1950 en was in gebruik tot 1996. In het bos werden zowel Nederlandse als buitenlandse havens, rivieren en kusten als wetenschappelijk model nagebouwd. Van de haven van Bangkok tot de kust van Denemarken, van de Willemstunnel in Rotterdam tot de haven van IJmuiden, en de Deltawerken zijn er op schaal nagebouwd. Natuurmonumenten verwierf het Waterloopbos in 2002. Na de geschiedenis in vogelvlucht te hebben verteld, nam Wineke ons mee op een ‘wandeltocht’ langs de soms bijna verdwenen waterloopmodellen. De aanleg van de modellen stelt Natuurmonumenten wel voor een dilemma. De looptijd van de onderzoeken die met de modellen werden uitgevoerd was doorgaans niet langer dan een paar maanden. In overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft Natuurmonumenten dan ook besloten om per model te beslissen over de te volgen aanpak. Dat deze op maat gemaakte aanpak loont, is duidelijk geworden met de bekroning van de restauratie van de Romijnstuw met de Historische stuwen en sluizen prijs 2017.

Na de vier lezingen was het tijd voor de discussie. Daarin werd er ingegaan op verschillende aspecten van herontwikkeling van rood in combinatie met groen: exploitatiemodellen, goed
opdrachtgeverschap en de kracht van kunst in het landschap. De inspirerende middag werd
afgesloten met de welbekende netwerkborrel.

Nieuwe bestuursleden gekozen

Op 18 mei 2018 stemden de leden tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering in met de voordracht van Kees Lever, directeur grond en gebouw bij Staatsbosbeheer,  en Marc van den Tweel, algemeen directeur Natuurmonumenten, als bestuursleden.  

Lever heeft ruime ervaring in zowel het bedrijfsleven als bij de Rijksoverheid. Binnen het Directieteam van Staatsbosbeheer is hij verantwoordelijk voor een aantal specialistische afdelingen en een viertal provinciale eenheden (Noord-Holland, Zuid- Holland, Utrecht en Flevoland).

Van den Tweel werkte voordat hij aantrad bij Natuurmonumenten tien jaar bij het Wereld Natuur Fonds. Ook was hij lid van de Raad van Toezicht van PAN Parks, een organisatie die zich richtte op natuurbescherming, plattelandsontwikkeling en toerisme. Sinds 2013 is hij algemeen directeur van Natuurmonumenten. 

Beide organisaties (zowel Staatsbosbeheer als Natuurmonumenten) zijn al langere tijd verbonden aan de NMo. Vereniging Natuurmonumenten was zelfs één van de grondleggers van de NMo. Het bestuur van de Nationale Monumentenorganisatie is onbezoldigd en sinds 1 januari 2015 is de NMo aangewezen als  Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  Wij wensen beide bestuursleden veel wijsheid en succes toe.

Nationale Monumentenorganisatie en Van Lanschot bundelen krachten in realisatie Online Monumentenplatform

nmo-vanlanschot.jpg

PERSBERICHT
 

 ·       De Nationale Monumentenorganisatie (NMo) en Van Lanschot bundelen hun krachten in de realisatie van een online vraag- en aanbodplatform voor de (ver)koop en (ver)huur van monumenten en het beleven van monumenten tijdens evenementen

·       Het NMo Monumentenplatform maakt op deze manier de mooiste plekken voor iedereen toegankelijk en biedt relevante informatie over alle monumenten in Nederland

·       Livegang platform gepland najaar 2018

Amersfoort, 17 mei 2018
Het nieuwe online Monumentenplatform van NMo biedt een snelle ingang naar alles wat de consument wil weten over het (ver)kopen, (ver)huren, beleven, beheren of bekijken van monumenten. NMo lanceert het online platform in het najaar van 2018 met als doel een gemeenschappelijke plaats te creëren waar vraag en aanbod samenkomen, bedoeld voor zowel particulieren als bedrijven.

Het platform is een initiatief vanuit de NMo. Robert Quarles van Ufford, directeur NMo: ‘We merken dagelijks dat er veel komt kijken bij het kopen, verkopen, verhuren of verbouwen van een monument. Denk aan vergunningen, verzekeringen en allerlei regelgeving op het gebied van financiering. Er is hier weliswaar veel informatie over beschikbaar, maar dit is niet gecentraliseerd. Met dit platform willen we daar verandering in brengen. Met dit online platform heeft iedereen toegang tot de mooiste monumentale plekken van Nederland, inclusief alle relevante informatie. Wij willen partijen met elkaar verbinden om duurzaam bezit, beheer en gebruik van monumenten te bevorderen, en zijn verheugd daarbij Van Lanschot als partner te mogen aankondigen.’

Een modern en transparant platform dat actuele informatie biedt over monumenten voor eigenaren, bedrijven en het grote publiek sluit naadloos aan bij de filosofie van Van Lanschot om alles van waarde te beschermen, te laten groeien en door te geven aan volgende generaties. Dat gaat verder dan het behoud en de opbouw van vermogen voor onze klanten of de financiële waarde die we creëren voor onze aandeelhouders. Het gaat ook om het creëren van maatschappelijke waarde als verbinder, verantwoorde belegger, werkgever en sponsor.

‘Dit nieuwe platform sluit uitstekend aan bij onze duurzame ambitie. Daarom ondersteunen we dit NMo initiatief van harte’, aldus Pieter de Gelder, directeur Verenigingen en Stichtingen van Van Lanschot.

Naast de informatie op het gebied van vraag en aanbod, geeft het online platform ook meteen inzicht in de evenementen en verscheidene lidmaatschappen van de bij de NMo aangesloten monumentenorganisaties. Partners van het digitale platform zijn op dit moment al de leden van de NMo: Vereniging Natuurmonumenten, Vereniging Hendrick de Keyser, Staatsbosbeheer, ‘Landschappen NL’, ‘BOEi’, ‘Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen, Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV en NV Monumentenfonds Brabant. Daarnaast is Donatus partner van het digitale platform.

Bent u ook geïnteresseerd in een partnerschap of wilt u meer weten over het Monumentenplatform? Neem dan contact op met:

Telefoon: 020 354 445 85

 

Over Van Lanschot
Van Lanschot, onderdeel van Van Lanschot Kempen, is de oudste gespecialiseerde private bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Van Lanschot Kempen is als wealth manager, met haar merknamen Van Lanschot, Evi en Kempen, actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking, met als doel het behoud en de opbouw van vermogen van haar klanten.

 

 

Uitnodiging: donderdag 7 juni NMo NU

Verrassend rood in het groen: van verscholen geheim tot verbindende schakel in het historisch landschap

D: Donderdag 7 juni 2018
T: 14.00 – 18.00 uur
L: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
    Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort
    (wegens verbouwing OLV Ter Eem klooster)
P: er is geen parkeergelegenheid aanwezig, parkeren in de nabijgelegen parkeergarages

Lezingen en interactieve paneldiscussie door:

Els van der Laan
Landschapsarchitect-directeur N0.0RDPEIL, programmaleider
Stichting Noordelijk Lustwarande en PhDer-TU Delft


John Smits
Projectmanager, Landschap Cultuurhistorie & Gebouwen, Staatsbosbeheer

Edmond Staal
Stafmedewerker Externe betrekkingen, Stichting het Limburgs Landschap

Wineke Allersma
Adviseur Gebouwd Erfgoed, Vereniging Natuurmonumenten

Charlotte van Emstede, Dagvoorzitter
Onderzoeker-eigenaar Charlotte van Emstede Onderzoeksstudio voor Gebouwd Erfgoed

In de afgelopen jaren is er ruim aandacht gekomen voor groen erfgoed in relatie tot rood erfgoed. Daarbij is vooral ingegaan op de onderlinge verschillen in bijvoorbeeld de beleving, benutting en het beheer van rood versus groen erfgoed, het onderscheid in subsidiemogelijkheden en regelgeving. Natuur- en landschapsorganisaties ervaren echter dat de tweedeling in de praktijk niet zo strikt is. Tijd dus om een kleine inventaris van rood-in-groen projecten op te maken en enkele inspirerende voorbeelden de revue te laten passeren. Onder de noemer 'Verrassend rood in het groen: van verscholen geheim tot verbindende schakel in het historisch landschap' zullen vier sprekers ingaan op de manier waarop hun organisatie erin slaagt om rood erfgoed zó in te zetten dat het groene erfgoed (steviger) op de kaart wordt gezet of op een bijzondere manier kan worden beleefd en gebruikt.


Programma

14.00    Ontvangst
14.30    Welkom door Robert Quarles van Ufford, directeur Nationale Monumentenorganisatie
14.40    Introductie door dagvoorzitter Charlotte van Emstede
14.45    Noordelijke Lustwarande, groen erfgoed als verbinding, Els van der Laan, N0.0RDPEIL / Stichting Noordelijke Lustwarande/ TU Delft
15.15    Buitenplaats Elswout te Overveen, John Smits, Staatsbosbeheer
15.45    Intermezzo
16.00    Bosbrasserie In de Sluis / Bezoekerscentrum Nationaal Park de Maasduinen, Edmond Staal, Stichting het Limburgs Landschap
16.30    Waterloopbos, proeftuin in het Voorsterbos, Wineke Allersma, Vereniging Natuurmonumenten
17.00    Paneldiscussie
17.30    Borrel

Aanmelden
Graag verzoeken wij u om een email te sturen aan: info@nationalemonumentenorganisatie.nl

Nationale Monumentenorganisatie
Monumenten efficiënt behouden en beheren door kennis en expertise in het Nederlandse monumentenveld te verenigen en op grote schaal monumenten te verwerven. Dat is het uitgangspunt van de NMo. In een versnipperde Nederlandse monumentenwereld is een behoefte aan zowel een onderkomen voor monumenten die buiten de scope van de bestaande monumentenorganisaties vallen als een centrale plek waar kennis wordt geborgd, gedeeld en ontwikkeld. Vanuit deze laatste behoefte organiseert NMo een vast aantal kennisbijeenkomsten per jaar.

Volgende bijeenkomsten:
Noteert u alvast de data voor de andere NMo NU bijeenkomsten in 2018:

Donderdag 4 oktober
Water & monumenten: de impact van wateroverlast op monumenten

Donderdag 29 november
Duurzaam energiebeheer en monumenten: nieuwe inzichten en slimme oplossingen

NMo NU: Virtual Reality & Serious Gaming

Op donderdag 1 februari vond de eerste NMo kennisbijeenkomst nieuwe stijl plaats. Als NMo NU staan de bijeenkomsten ook in 2018 weer garant voor netwerk en uitwisseling rondom actuele thema’s in de erfgoedzorg. De NMo was deze keer te gast in de Blokhuispoort te Leeuwarden, culturele hoofdstad 2018. Deze voormalige gevangenis vormde de achtergrond voor een inspirerende middag over ‘Virtual reality en serious gaming: het profijt voor monumenten’. Vier professionals uit de kunst-, cultuur- en mediasector vertelden over het nut, en misschien wel de noodzaak, van het gebruik van nieuwe media in het erfgoed.

NMo directeur Robert Quarles van Ufford trapte de middag af met een visie op het belang van nieuwe media en digitale toepassingen voor monumenten. Daarna verzorgde dagvoorzitter Charlotte van Emstede een korte presentatie van ‘historische’ voorbeelden van virtual en augmented reality, en 3D visualisatie. Daarmee werd duidelijk dat mensen al heel lang de behoefte hebben om hun omgeving door middel van diverse middelen zo echt mogelijk in beeld te brengen. Vervolgens kwam Marc van Hasselt van Novitas Heritage aan het woord. Novitas Heritage is een bedrijf dat gameification gebruikt om erfgoed op nieuwe manieren te presenteren. Dit doen zij onder andere voor het Rijksmuseum van Oudheden, kasteel Muiderslot en ProBiblio, dienstverlener voor de openbare bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland. Marc legde de psychologie van spelen uit: wanneer willen mensen meedoen met een spel, hoe leer je de regels kennen en hoe verloopt een dergelijk proces. Ook haalde hij het welbekende werk ‘Homo Ludens’ van cultuurhistoricus Johan Huizinga aan. Die schreef in 1938 al dat het spel een noodzakelijke voorwaarde is om cultuur voort te brengen. Maar, zei Van Hasselt, het gaat niet alleen om entertainment bij het ontwikkelen van serious games. Juist in de combinatie met een leerelement, ligt de kracht van een game en zal het verhaal dat men wil vertellen echt beklijven. Aan de hand van diverse door Novitas Heritage ontwikkelde escape rooms en games liet Van Hasselt zien hoe die combinatie van spelen en leren er in de praktijk uitziet. Hierbij maken zij niet alleen gebruik van digitale middelen. Juist door deze te combineren met fysieke puzzels komt er een actief element in een spel dat bijdraagt aan het effectief leren over een onderwerp.

Foto 4.jpg

Tweede spreker van de middag was Pieter van der Heijden van XPEX, een bedrijf dat verschillende belevingsconcepten ontwerpt en ontwikkelt voor musea en andere erfgoedorganisaties. Van der Heijden nam het publiek mee door de Canon van Nederland in het Nederlands Openluchtmuseum. In deze museale presentatie wordt de geschiedenis van Nederland in beeld gebracht aan de hand van gebeurtenissen, personen en onderwerpen. Daarbij wisselen authentieke, historische objecten en digitale media elkaar af. Van der Heijden liet een paar van de games uit de canon zien en legde uit hoe jongeren en ouderen op verschillende manieren spelenderwijs meer leren over de geschiedenis. Interessant is dat het museum geen gebruik wilde maken van virtual en augmented reality, omdat de presentatie dan te veel een solistische ervaring zou worden. Juist het samen spelen, zoeken en leren vond het museum een belangrijk onderdeel van de ervaring. Van der Heijden sloot zich bij dit standpunt aan en legde het publiek een paar kritische vragen voor. Moeten we de wereld om ons heen wel tot in het kleinste detail virtueel willen herscheppen: creëren we dan een vorm van hyperrealisme of is er eerder sprake van historische vervreemding? En zijn virtual en augmented reality niet beter te gebruiken om een nieuwe, niet-invasieve laag toe te voegen aan historische monumenten? Dat het met de nieuwe technieken allemaal kan, argumenteerde Van der Heijden, betekent niet dat het ook altijd moet.

Foto 36.jpg

Dat het gebruik van digitale media in het erfgoed altijd een middel blijft en nooit een doel op zich mag worden, werd ook duidelijk uit de duo-presentatie van Janneke Stuive-Stelpstra en Jan-Jaap Severs. Janneke, programma-manager van de Blokhuispoort, benadrukte dat er altijd een interessant verhaal aan de basis van een game moet staan. De basis voor het verhaal achter de Blokhuispoort zocht zij dan ook in het gebouw zelf. Jan-Jaap Severs van Grendel Games vertaalde met zijn bedrijf deze geschiedenis naar de serious game ‘Blok Out’. In dit spel wordt de bezoeker meegenomen op een speurtocht door de voormalige gevangenis. Door het oplossen van raadsels wordt langzaamaan de bijzondere geschiedenis van dit pand aan de bezoeker onthult.

Na de drie lezingen was het tijd voor de discussie. Daarin werd er zowel ingegaan op fundamentele vragen alsook praktische aangelegenheden van het gebruik van digitale media in het erfgoed. Waarom zou je het gebruiken en wanneer draagt het echt iets bij aan de beleving van erfgoed? Zijn deze media wel overal in te zetten, bijvoorbeeld ook in een fort waar het aanbieden van wifi al een uitdaging is? En wat is er nodig aan financiële middelen en mensen op een erfgoedlocatie om een escape room of game aldaar tot een succes te maken? Tijdens de borrel werd verder gesproken over deze en andere vragen, terwijl deelnemers de serious game ‘Blok Out’ uitprobeerden.

 

Kennisbijeenkomsten NMo gaan verder onder de naam NMo NU

Vanaf 1 januari 2018 gaan de Kennisbijeenkomsten van de NMo verder onder de naam NMo NU, waarbij NU staat voor zowel de actualiteit als netwerk & uitwisseling.

Voor 2018 staan de volgende bijeenkomsten op het programma:

Donderdag 1 februari 2018: Virtual Reality & Serious Gaming: het profijt voor monumenten
(13.00-15.00, Blokhuispoort, Leeuwarden)

Donderdag 7 juni 2018: Verrassend rood in het groen: van verscholen geheim tot
verbindende schakel in het historisch landschap (15.00-17.00, NMo, Amersfoort)

Donderdag 4 oktober 2017: Water en monumenten: de impact van wateroverlast op
monumenten (15.00-17.00, NMo, Amersfoort)

Donderdag 29 november, Duurzaam energiebeheer en monumenten: nieuwe inzichten en
slimme oplossingen (15.00-17.00, NMo, Amersfoort)

De eerste NMo NU bijeenkomst van het nieuwe jaar Virtual Reality & Serious Gaming vindt
plaats op 1 februari 2018, van 13.00 uur tot 17.00 uur in de Blokhuispoort in Leeuwarden.
Bijgevoegd het NMo NU Virtual Reality & Serious Gaming programma voor 1 februari 2018:

Programma:
13.00 Ontvangst
13.40 Welkom door Robert Quarles van Ufford, directeur Nationale
Monumentenorganisatie
13.50 Introductie door dagvoorzitter Charlotte van Emstede
14.00 Marc van Hasselt, Mede-oprichter van Novitas Heritage
14.30 Pieter van der Heijden, Oprichter en partner van XPEX
15.00 Intermezzo
15.30 Janneke Stuive-Stelpstra, Programmamanager Blokhuispoort bij BOEi, en
Jan-Jaap Severs, Oprichter en directeur van Grendel Games
16.00 Interactieve paneldiscussie onder leiding van Charlotte van Emstede
16.30 Serious game Blokhuispoort en borrel

Aanmelden
Meld je aan via info@nationalemonumentenorganisatie.nl en volg ons op facebook en Instagram
 

NMo NU: Kennisbijeenkomst Virtual reality & serious gaming: het profijt voor monumenten

19-12-2017 12-14-47.jpg

Lezingen en interactieve paneldiscussie door:

Marc van Hasselt
Mede-oprichter van Novitas Heritage

Pieter van der Heijden
Oprichter en partner van XPEX, creatief leider van de Canon van Nederland in het Nederlands Openluchtmuseum

Janneke Stuive-Stelpstra en Jan-Jaap Severs
Programma-manager Blokhuispoort bij BOEi; Oprichter en directeur van Grendel Games

Charlotte van Emstede, dagvoorzitter
Oprichter en onderzoeker, Charlotte van Emstede Onderzoeksstudio voor Gebouwd Erfgoed

Wil de erfgoedzorg met beide benen in de 21ste eeuw staan, dan is het onontkoombaar dat er gebruik wordt gemaakt van nieuwe en digitale media. Die zijn niet alleen zeer bruikbaar om meer informatie over het erfgoed te vergaren. Zij kunnen ook heel goed worden gebruikt om op een nieuwe en interactieve manier te leren en communiceren over geschiedenis. Maar hoe draag je op een innovatieve en effectieve manier kennis van het erfgoed over aan mede-professionals en aan het publiek? Welke bijdrage kunnen bijvoorbeeld virtual reality en serious gaming daaraan leveren? Welke producten zijn er in ontwikkeling, hoe kun je die inzetten, en met welk resultaat?
In deze NMo Kennisbijeenkomst vertellen drie professionals uit de kunst-, cultuur- en mediasector over het nut, en misschien wel de noodzaak, van nieuwe media in de erfgoedzorg. Ook is er gelegenheid om zelf de serious game Blokhuispoort uit te proberen, die is ontwikkeld door Grendel Games.


Programma
13.00    Ontvangst
13.40    Welkom door Robert Quarles van Ufford, directeur Nationale Monumentenorganisatie
13.50    Introductie door dagvoorzitter Charlotte van Emstede
14.00    Marc van Hasselt, Mede-oprichter van Novitas Heritage
14.30    Pieter van der Heijden, Oprichter en partner van XPEX
15.00    Intermezzo
15.30    Janneke Stuive-Stelpstra, Programmamanager Blokhuispoort bij BOEi, en Jan-Jaap Severs, Oprichter en directeur van Grendel Games
16.00    Interactieve paneldiscussie onder leiding van Charlotte van Emstede
16.30    Serious game Blokhuispoort en borrel

Aanmelden
Graag verzoeken wij u om een email te sturen aan: info@nationalemonumentenorganisatie.nl

Nationale Monumentenorganisatie
Monumenten efficiënt behouden en beheren door kennis en expertise in het Nederlandse monumentenveld te verenigen en op grote schaal monumenten te verwerven.  Dat is het uitgangspunt van de NMo. In een versnipperde Nederlandse monumentenwereld is een behoefte aan zowel een onderkomen voor monumenten die buiten de scope van de bestaande monumentenorganisaties vallen als een centrale plek waar kennis wordt geborgd, gedeeld en ontwikkeld. Vanuit deze laatste behoefte organiseert NMo een vast aantal kennisbijeenkomsten per jaar.

Volgende bijeenkomsten:
Noteert u alvast de data voor de andere NMo NU bijeenkomsten in 2018 in uw agenda:
Donderdag 7 juni
Donderdag 4 oktober
Donderdag 29 november

 

 

Verslag NMo Kennisbijeenkomst 5, Erfgoed Telt: Toekomstbestendig Erfgoedbeleid

Op donderdag 23 november vond in het Voormalig Klooster Onze Lieve Vrouwe Ter Eem te Amersfoort de laatste NMo Kennisbijeenkomst van 2017 plaats, “Erfgoed Telt: Toekomstbestendig erfgoedbeleid”. Tijdens deze middag kregen de tachtig deelnemers de gelegenheid om in gesprek te gaan met vier sprekers die allen nauw zijn betrokken bij het Projectplan Erfgoed Telt.

De middag werd afgetrapt door Jan de Jong van het Ministerie van OCW en Robert Berkovits van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Beiden zijn lid van het projectteam Erfgoed Telt. In een duo-presentatie vertelden zij over de voorgeschiedenis van Erfgoed Telt en hoe dit nieuwe beleidstraject in samenwerking met verschillende partijen uit het erfgoedveld tot stand wordt gebracht. De Jong benadrukte dat het projectteam ernaar streeft om aan te sluiten bij bestaand beleid, middelen en instrumentarium. Diverse andere aandachtsgebieden van het project kwamen aan de orde, zoals de toekomstige Omgevingswet, de energietransitie en de maatschappelijke inbedding van erfgoed. Belangrijke kernbegrippen in Erfgoed Telt zijn Behouden, Benutten en Beleven. De Jong en Berkovits lieten zien hoe die fungeren als de kapstokken van het toekomstige erfgoedbeleid. De sprekers deelden ook een belangrijke constatering van de betrokken partijen: er is en blijft een constante behoefte aan kennis, kunde en kwaliteit binnen de erfgoedzorg. Voor het borgen en ontwikkelen daarvan ligt een taak weggelegd bij zowel de overheid als ook bij het basis- en voortgezet onderwijs en de diverse vakopleidingen.

De tweede spreker was Jan van de Voorde van Van de Voorde Monumentenadvies. Hij heeft in opdracht van de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie, de Vakgroep Restauratie en het GA-platform Restauratie het onderzoek Naar een duurzame instandhouding van het gebouwde erfgoed uitgevoerd. Doel van het onderzoek was om de huidige stand van zaken van het monumentenstelsel in Nederland in kaart te brengen, om zo tot een lange termijnvisie en een plan van aanpak te komen voor de uitvoerende restauratiesector gericht op de verbetering van de kwaliteit en de continuïteit van het vakmanschap. In wezen is het monumentenstelsel eenvoudig in zijn opzet, argumenteerde Van Voorden. Het is in de loop van de tijd echter diffuus geworden door ad hoc beleid en van elkaar losstaand instrumentatrium. Van Voorde presenteerde 20 knelpunten, en benoemde als hoofdknelpunt dat het huidige monumentenstelsel niet sluitend is. Om dat allesomvattend vraagstuk op te lossen is het volgens Van Voorde cruciaal dat er duidelijkheid in bestuurlijke verhoudingen komt, wordt toegezien op kwaliteit, zekerheid wordt gegeven over beschikbare middelen, vanuit één loket goede voorlichting wordt gegeven aan eigenaren, en blijvend aandacht is voor kennisoverdracht en -ontwikkeling.

De laatste spreker van de middag was Henk Jansen. Namens Federatie Grote Monumentengemeenten sprak hij over de thema’s die voor de leden van de federatie van belang zijn en hoe deze zich verhouden tot de nota Erfgoed Telt. Onderwerpen als Leegstand, Groen erfgoed en Bouwhistorie staan hoog op de agenda van de gemeenten en daarmee ook van de FGM. De kritiek dat er te weinig kennis en kunde bij de gemeenten aanwezig zou zijn, nuanceerde Jansen. Het is vooral ook een capaciteitsprobleem. Hij benadrukte dan ook het belang van bestuurlijk draagvlak binnen de gemeenten om zo, in de vorm van de benodigde mensen en middelen, kwaliteit en continuïteit te verkrijgen in de gemeentelijke erfgoedzorg.
De middag werd afgesloten met een plenaire discussie, waarin verschillende vragen uit de zaal gingen over het vervolgtraject van de nota en de concrete gevolgen voor de erfgoedpraktijk. Na de discussie werd er onder het genot van een hapje en drankje nagepraat over de onderwerpen die tijdens de middag de revue hadden gepasseerd.

Collage.jpg

 

 

NMo hosts Visitors Programme Dutch Culture and Cultural Heritage Agency of the Netherlands (RCE)

NMo hosts Visitors Programme Dutch Culture and Cultural Heritage Agency of the Netherlands (RCE)

How to learn from each other’s experiences in dealing with challenges in heritage and spatial planning? A visitors programme on the topic of liveable historical cities was organised from 9 to 13 October by DutchCulture and the Cultural Heritage Agency of the Netherlands (RCE). Eight urban heritage professionals from Sri Lanka, Russia, Japan, India and Indonesia were invited to the Netherlands to share and exchange their challenges and expertise. On 10 october they visited the NMo office at the former monastery in Amersfoort. After an introduction by NMo-director Robert Quarles van Ufford, experiences and ideas were shared in a lively discussion and were summarized during drinks in one of the old chambers near the entrance hall.   
 
The representatives per country were: Deepanie Jayasooriya and Varuni Jayathilake (Sri Lanka), Maria Sedletskaya and Narine Tyutcheva (Russia), Daiki Nakagawa (Japan), Rajiv Patel (India) and Doni Widiantono and Jonny Wongso (Indonesia).
 
The historical inner city is one of the three focal themes of the Shared Cultural Heritage Programme. The visitors programme included meetings, presentations and discussions on, for example, gentrification, green cities and land development. Much appreciated were also the hands-on workshops on urban development and the visitors talk during which the visitors could interact with the Dutch cultural field.

During the wrap-up the visitors concluded: this visit was only the start, the exchange of expertise and experiences will go on!

Foto 3.jpg
Foto 1.jpg

Verslag Kennisbijeenkomst 12 oktober

Op donderdag 12 oktober vond de vierde NMo Kennisbijeenkomst plaats, “Exploitatie van Historische Huizen en Industriële Complexen”. Voor een publiek van meer dan zestig deelnemers, gingen drie sprekers in op exploitatiemodellen voor verschillende soorten erfgoed en op de onderliggende succesfactoren en uitdagingen.

Tonko Grever van Museum Van Loon te Amsterdam sprak over de manier waarop dit museale grachtenhuis, dat de collectie van de Amsterdamse regentenfamilie Van Loon herbergt, zorgt voor voldoende inkomsten om het huis voor de komende generaties te behouden. Het museum ontvangt geen reguliere overheidssubsidie en is voor de helft van haar inkomsten afhankelijk van haar bezoekers, zo vertelde Grever. De andere helft aan benodigde gelden wordt verkregen uit onder andere projectsponsorwerving en de verhuur van de historische eetkamer voor diners. Grever ontkrachtte een hardnekkig misverstand dat een huis op de grachten automatisch veel aanloop van toeristen krijgt en dus dito inkomsten. Veel belangrijker is het volgens hem om een lokaal netwerk van (financiële) ondersteuners op te bouwen. Dit doet het museum met diverse Vrienden- en Donateurskringen, waaronder het zeer succesvolle Van Loon 100, de vriendenkring voor jongeren beneden de 35 jaar.

De tweede spreker was Hans Broekmeulen van Willemsoord BV. Hij vertelde over een heel ander soort erfgoed dan een museaal grachtenhuis in hartje Amsterdam, namelijk de voormalige rijkswerf van de Koninklijke Marine in Den Helder. Hans liet het publiek zien welke weg het terrein, na het vertrek van de marine in 1993, heeft moeten afleggen om een bloeiend nieuw deel van Den Helder te worden. Een zorgvuldige herontwikkeling van het terrein en de gebouwen, waarmee altijd rekening is gehouden met de cultuurhistorische waarde, is daarbij belangrijk om de identiteit van het terrein te versterken. Minstens even belangrijk, benadrukte Broekmeulen, is dat de regie van de exploitatie in één hand blijft en onder een heldere visie wordt uitgevoerd. Dat geeft duidelijkheid naar de huurders en gemeentelijk bestuurders. Daarnaast is een kleine, maar flexibele organisatie een belangrijke succesfactor gebleken om snel in te kunnen spelen op een financieel moeilijkere periode.

Evert Verhagen, oprichter en eigenaar van Creative Cities en REUSE, trakteerde het publiek op een overzicht aan mooie nationale en internationale herbestemmingsprojecten, zoals de Westergasfabriek in Amsterdam, het Zaryadye park in Moskou, Rusland, en een voormalig abattoir in Casablanca, Marokko. Hij vertelde wanneer en waarom in het ene geval de herbestemming wel bijdraagt aan het aantrekkelijk maken van en stad en in een ander geval niet. Twee zaken zijn cruciaal wanneer men een strategie voor herbestemming maakt: het toespitsen van elke exploitatie op het eigen politiek en cultureel klimaat en het richten van een exploitatie op de juiste doelgroepen. Verhagen verduidelijkte aan de hand van onderzoek naar migratietrends dat nog te vaak wordt ingezet op het aantrekkelijk maken van een terrein voor mensen van buiten een stad, zoals toeristen en dagjesmensen. Verhagen stelt dat een herbestemming pas geslaagd is wanneer deze bijdraagt aan het verbeteren van het vestigingsklimaat voor jongere bewoners van een stad of regio.

Na de lezingen volgde een plenaire discussie, die werd afgetrapt door Maaike Odolphi van Vereniging Hendrick de Keijser. Er kwamen vragen aan de orde zoals “Welke rol kan de overheid het beste vervullen bij het maken en uitvoeren van een nieuwe exploitatiestrategie?” en “Wanneer heeft een monumentaal gebouw de grenzen van een exploitatiemodel bereikt en hoe ga je dán verder?” De middag werd afgesloten met de traditionele borrel.

Foto 3.jpg
foto 2.jpg

 

 

Kennisbijeenkomst 5: Erfgoed Telt: Toekomstbestendig erfgoedbeleid

D: Donderdag 23 november 2017
T: 15.00 – 17.30 uur
L: NMo, OLV Ter Eem klooster
Daam Fockemalaan 22, Amersfoort

Lezingen en interactieve paneldiscussie door:

Jan de Jong en Robert Berkovits
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Jan van de Voorde
Van de Voorde Monumentenadvies

Henk Jansen
Federatie Grote Monumentengemeenten

Charlotte van Emstede, dagvoorzitter
Onderzoeker

De zorg om het cultureel erfgoed vormt een dynamisch en breed werkveld. Onder invloed van diverse maatschappelijke, politieke en wetenschappelijke ontwikkelingen is het domein in de afgelopen twintig jaar sterk veranderd. Wet- en regelgeving is gebundeld en vereenvoudigd, en er is meer ruimte voor participatie van monumenteneigenaren en burgers. Om het erfgoedbeleid toekomstbestendig te houden en midden in de samenleving te laten blijven staan, trekken overheid en diverse partijen uit het erfgoedveld samen op om tot de nieuwe nota Erfgoed Telt te komen. Een combinatie van onderzoeken en interactieve bijeenkomsten heeft geleid tot het resultaat tot nu toe. In dit kader is onder andere door de Vakgroep Restauratie en de Vereniging Architecten in de Restauratie (VAWR) een onderzoek verricht naar de huidige stand van zaken van het monumentenstelsel als basis voor een langetermijnvisie op het vakmanschap in de restauratiesector.

De vier sprekers zijn allen nauw betrokken bij het projectplan Erfgoed Telt. Zij hebben deelgenomen aan de diverse, vernieuwende open discussiebijeenkomsten die door de projectgroep Erfgoed Telt zijn georganiseerd. Deze ervaringen en input zullen zij tijdens de kennisbijeenkomst met ons delen. Aan de hand van hun inleidingen gaan we met u tijdens de plenaire discussie vervolgens in op vragen als ‘Op welke veranderingen moeten wij ons als erfgoedorganisaties en -professionals voorbereiden?’, ‘Welke ontwikkelingen en thema’s spelen hierbij een belangrijke rol?’ en ‘Hoe wordt hier handen en voeten aan gegeven in het nieuwe beleid?’

Programma
14.30    Ontvangst
15.00    Welkom door Robert Quarles van Ufford, directeur Nationale Monumentenorganisatie
15.10    Introductie door dagvoorzitter Charlotte van Emstede
15.15    Jan de Jong, Ministerie van OCW, en Robert Berkovits, RCE
15.45    Jan van de Voorde, Van de Voorde Monumentenadvies
16.15    Intermezzo
16.30    Henk Jansen, Federatie Grote Monumentengemeenten
17.00    Interactieve paneldiscussie
17.30    Borrel

Aanmelden
Graag verzoeken wij u om een email te sturen aan: info@nationalemonumentenorganisatie.nl

Nationale Monumentenorganisatie
Monumenten efficiënt behouden en beheren door kennis en expertise in het Nederlandse monumentenveld te verenigen en op grote schaal monumenten te verwerven. Dat is het uitgangspunt van de NMo. In een versnipperde Nederlandse monumentenwereld is een behoefte aan zowel een onderkomen voor monumenten die buiten de scope van de bestaande monumentenorganisaties vallen als een centrale plek waar kennis wordt geborgd, gedeeld en ontwikkeld. Vanuit deze laatste behoefte organiseert NMo een vast aantal kennisbijeenkomsten per jaar.

Volgende bijeenkomst:
Virtual reality & Serious gaming: Het profijt voor monumenten
D: Donderdag 1 februari 2018
T: 13.00 – 17.00 uur
L: Blokhuispoort, Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018

 

Nationale Monumentenorganisatie en Donatus slaan handen ineen voor Online Monumentenplatform

Nationale Monumentenorganisatie (NMo) en Donatus slaan handen ineen in online vraag- en aanbodplatform voor monumenten bedoeld voor de Nederlandse consument.

De NMo ontwikkelt een online platform voor (ver)koop en (ver)huur van monumenten en het beleven van monumenten tijdens evenementen.

Donatus is preferred partner van NMo als specialist in het verzekeren van (voormalige) kerken en monumenten. 

Platform biedt iedereen toegang tot de mooiste plekken van Nederland.

Livegang platform gepland medio 2018.


Amersfoort, 7 september 2017 – Het nieuwe online platform biedt een snelle ingang naar alles wat de consument wil weten over het (ver)kopen, (ver)huren, beleven, beheren of bekijken van monumenten. NMo lanceert het platform in 2018 met als doel een gemeenschappelijke plaats te creëren waar ‘vraag en aanbod’ samenkomen, bedoeld voor iedereen – zowel de particulier als de professional. 

Het platform is een initiatief vanuit NMo: “We ontdekten dat er veel komt kijken bij het kopen, verkopen, verhuren, verbouwen van een monument. Er is allerlei regelgeving op het gebied van verzekeringen, financiering en vergunningen. De informatie is er ook wel, alleen niet gecentraliseerd. Wij willen daar verandering in brengen en middels het nieuwe platform iedereen informatie geven over en toegang geven tot de mooiste plekken van Nederland. Vervolgens willen wij partijen met elkaar verbinden om duurzaam bezit, beheer en gebruik van monumenten te bevorderen”, aldus Robert Quarles van Ufford, directeur NMo.

Als specialist in het taxeren en verzekeren van kerkelijke en monumentale eigendommen verzekert Donatus (1852) voornamelijk kerkgebouwen (religieus gebruik en herbestemd) en rijks- en gemeentelijke monumenten. Als onderlinge verzekeraar staat zowel het coöperatieve gedachtegoed als de belangenbehartiging van de leden centraal. “Via de aansluiting bij NMo en het platform kunnen monumenteneigenaren nog makkelijker de weg naar Donatus vinden en kan de verzekeringsexpertise breed gedeeld worden. Voor de monumenteneigenaar, die vaak niet goed verzekerd is, geeft dit rust en bescherming en ook nog eens een betaalbare premie”, aldus directievoorzitter Alphons van der Voorn van Donatus.

Naast de informatie op het gebied van vraag en aanbod, geeft het online platform ook meteen inzicht in de evenementen en verscheidene lidmaatschappen van de bij de NMo aangesloten monumentenorganisaties. Partners van het digitale platform zijn op dit moment al ‘Vereniging Natuurmonumenten’, ‘Vereniging Hendrick de Keyser’, ‘Staatsbosbeheer’, ‘Landschappen NL’, ‘BOEi’, ‘Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen’, ‘Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV’, ‘NV Monumentenfonds Brabant’. Partner worden en het ondersteunen van dit initiatief kan al voor een basisbedrag. 

De exacte informatie rondom partnerschappen kan opgevraagd worden bij Mike Verhoeven – regisseur digitaal platform NMo:
e-mail: m.verhoeven@nationatelemonumentenorganisatie.nl
telefoon: 06 537 202 27

 Foto v.l.n.r.: S. Kadijk, directeur Donatus; R.J. Quarles van Ufford, directeur NMo; A. van der Voorn, directievoorzitter Donatus.

Foto v.l.n.r.: S. Kadijk, directeur Donatus; R.J. Quarles van Ufford, directeur NMo; A. van der Voorn, directievoorzitter Donatus.

Kennisbijeenkomst 4: Exploitatie van Historische Huizen en Industriële Complexen

Exploitatie van Historische Huizen en
Industriële Complexen

 Opera in de tuin van Museum Van Loon Amsterdam

Opera in de tuin van Museum Van Loon Amsterdam

 

 D: Donderdag 12 oktober 2017
T: 15.00 – 17.30 uur
L: NMo, OLV Ter Eem klooster
   Daam Fockemalaan 22, Amersfoort

Lezingen en interactieve paneldiscussie door (voorlopig):

Tonko Grever
Directeur en conservator, Museum Van Loon, Amsterdam

Hans Broekmeulen
Directeur-bestuurder Willemsoord BV (voormalige Rijkswerf), Den Helder

Evert Verhagen
Project manager Creative Cities/REUSE, project manager herbestemming Westergasfabriek

Charlotte van Emstede, dagvoorzitter
Onderzoeker

Herbestemming betekent in veel gevallen dat een monument ook opnieuw geëxploiteerd wordt. Een exploitatieplan dient rekening te houden met de monumentale status van een gebouw en/of locatie. Maar ook andere facetten spelen een rol, bijvoorbeeld hoe ga je om met een toenemende toeristenstroom in het werelderfgoed-centrum van Amsterdam? Of hoe ga je in een exploitatie om met een bezoekersstroom die juist nog op gang moet komen? Hoe koppel je een unique selling point van een monument aan een herbestemming en een gezonde exploitatie?

Programma (voorlopig)
14.30    Ontvangst
15.00    Welkom door Robert Quarles van Ufford, directeur Nationale Monumentenorganisatie
15.10     Introductie door dagvoorzitter Charlotte van Emstede
15.15     Een huis dat werkt, Tonko Grever, Museum Van Loon, Amsterdam
15.45    De kunst van de regie, Hans Broekmeulen, Willemsoord BV, Den Helder
16.15     Intermezzo
16.30    Evert Verhagen, Creative Cities/ REUSE/ Westergasfabriek, Amsterdam
17.00    Interactieve paneldiscussie
17.30    Borrel

Aanmelden
Graag verzoeken wij u om een email te sturen aan: info@nationalemonumentenorganisatie.nl

Nationale Monumentenorganisatie
Monumenten efficiënt behouden en beheren door kennis en expertise in het Nederlandse monumentenveld te verenigen en op grote schaal monumenten te verwerven.  Dat is het uitgangspunt van de NMo. In een versnipperde Nederlandse monumentenwereld is een behoefte aan zowel een onderkomen voor monumenten die buiten de scope van de bestaande monumentenorganisaties vallen als een centrale plek waar kennis wordt geborgd, gedeeld en ontwikkeld. Vanuit deze laatste behoefte organiseert NMo een vast aantal kennisbijeenkomsten per jaar.

Volgende bijeenkomsten:
Erfgoed Telt: toekomstbestendig erfgoedbeleid
D: Donderdag 23 november 2017
T: 15.00 – 17.00 uur
L: Nationale Monumentenorganisatie, Amersfoort

Virtual reality & serious gaming: het profijt voor monumenten
D: Donderdag 1 februari 2018
T: 13.00 – 17.00 uur
L: Blokhuispoort, Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018

Save the date: Kennisbijeenkomst 4, Exploitatie van Historische Huizen, Industriële Complexen en Buitenplaatsen

D: Donderdag 12 oktober 2017
T: 15.00 – 17.30 uur
L:  NMo, OLV Ter Eem klooster
   Daam Fockemalaan 22, Amersfoort     


Lezingen en interactieve paneldiscussie door (voorlopig):

Tonko Grever (tbc)
Directeur en Conservator, Museum Van Loon, Amsterdam

Spreker 2
Westergasfabriek Amsterdam / Willemsoord Den Helder

Spreker 3
Vereniging Hendrick de Keyser

Charlotte van Emstede, dagvoorzitter
Onderzoeker

Herbestemming betekent in veel gevallen dat een monument ook opnieuw geëxploiteerd wordt. Een exploitatieplan dient rekening te houden met de monumentale status van een gebouw en/of locatie. Maar ook andere facetten spelen een rol, bijvoorbeeld hoe ga je om met een toenemende toeristenstroom in het werelderfgoed-centrum van Amsterdam? Of hoe ga je in een exploitatie om met een bezoekersstroom die juist nog op gang moet komen? Hoe koppel je een unique selling point van een monument aan een herbestemming en een gezonde exploitatie?

Programma (voorlopig)
14.30    Ontvangst
15.00    Welkom door Robert Quarles van Ufford, directeur Nationale Monumentenorganisatie
15.10    Introductie door dagvoorzitter Charlotte van Emstede
15.15    Tonko Grever, Museum Van Loon, Amsterdam
15.45    Spreker 2, Westergasfabriek Amsterdam / Rijkswerf Willemsoord Den Helder
16.15    Intermezzo
16.30    Spreker 3, Vereniging Hendrick de Keyser
17.00    Interactieve paneldiscussie
17.30    Borrel

Aanmelden
Graag verzoeken wij u om een email te sturen aan: info@nationalemonumentenorganisatie.nl.

Nationale Monumentenorganisatie
Monumenten efficiënt behouden en beheren door kennis en expertise in het Nederlandse monumentenveld te verenigen en op grote schaal monumenten te verwerven.  Dat is het uitgangspunt van de NMo. In een versnipperde Nederlandse monumentenwereld is een behoefte aan zowel een onderkomen voor monumenten die buiten de scope van de bestaande monumentenorganisaties vallen als een centrale plek waar kennis wordt geborgd, gedeeld en ontwikkeld. Vanuit deze laatste behoefte organiseert NMo een vast aantal kennisbijeenkomsten per jaar.

Volgende bijeenkomst:
Virtual reality & serious gaming: het profijt voor monumenten
D: Donderdag 1 februari 2018
T: 13.00 – 17.00 uur
L: Blokhuispoort, Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018